Kitty Mazinsky with The Apollo Big Band
Simon Currie with The Apollo Big Band